Aktiv Servicepartners tjänster motsvarar samhällets och våra kunders miljökrav. Vi arbetar ständigt för minskad miljöbelastning samt lägre energiförbrukning. Vårt kvalitets- och miljöarbete bygger på ansvar, kompetens och engagemang.

Vi tar ansvar för vårt kvalitetsarbete

Genom en systematisk kunskapsutveckling hos våra medarbetare kan Aktiv Servicepartner erbjuda tjänster som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Våra kompetenta medarbetare är medvetna om att de ska bidra till minskning av kundernas och företagets miljöbelastning. Vi tar ansvar för vårt kvalitetsarbete vilket bidrar till hög säkerhet vid utförande av våra tjänster och, som följd, skapar ett starkt förtroende hos våra kunder.

Vi ställer höga krav på våra underleverantörer

Vi ställer höga krav på våra underleverantörer när det gäller kvalitet och miljöpåverkan, de skall även arbeta med uppföljningar av eget arbete, för att nå högre krav på kvalitet.

MILJÖPLAN

Vår erfarenhet och engagemang för Dig som beställare och kund borgar för ett gott resultat. Vi strävar efter att överträffa Dina förväntningar!

 1. Företaget har ett aktivt miljöarbete som syftar till att minska miljöpåverkan och förebygga ohälsa.
 2. Grundkrav är uppfyllelse av lagar, förordningar och anvisningar.
 3. Materialanvändningen skall ske i beaktande av miljöaspekter.
 4. Källsortering av avfall.
 5. Alla medarbetare ansvarar för att miljökraven fylls.
 6. Aktiv Servicepartner bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete enligt
  ISO 9001 och ISO 14001
 7. Aktiv Servicepartner har antagit en miljöpolicy och arbetar efter en handlings-
  plan enligt nedan.
 8. Att endast använda oss av kemtekniska medel som är märkta med svanen eller
  liknande.
 9. Att använda oss av doseringsanordningar och därmed undvika överdoserings-
  problemet.
 10. Att använda oss av lågenergikrävande maskiner.
 11. Att använda torra städmetoder i så stor utsträckning som möjligt och därmed
  minska risken för allergier.
 12. Att byta vår fordonspark till minst miljöklass 2.
 13. Att samordna distribution av material och maskiner till städobjekten på ett sådant
  sätt att vi bidrar till minskat avgasutsläpp.
 14. Att tillse att samtlig städutrustning är så ergonomiskt utformad som möjligt.
 15. Vårt miljöarbete är i konstant utveckling.